Αξίες Φθογγοσήμων
23/01/2008 14:47 - admin
Αξίες Φθογγοσήμων

Παρατηρούμε ότι οι φθόγγοι που ανήκουν σε μια μουσική σύνθεση, όταν παίζονται απο διάφορα μουσικά όργανα, ή τραγουδιούνται από ανθρώπινες φωνές, διαρκούν άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Η διάρκειά τους αυτή -η αξία τους- είναι ανάλογη με το σχήμα με το οποίο τα φθογγόσημα είναι γραμμένα στο πεντάγραμμο.

Άρα καταλήγουμε στον εξής ορισμό:

Αξίες είναι οι διάρκειες των φθόγγων που παριστάνονται στο πεντάγραμμο με διάφορα σχήματα φθογγοσήμων, και ανάλογα με το σχήμα κάθε φθογγοσήμου καθορίζεται η διάρκεια κάθε φθόγγου (νότας).

Τα σχήματα των φθογγοσήμων είναι επτά:

image

Διάρκεια φθογγοσήμων

Απο τα φθογγόσημα που αναφέραμε πιο πάνω, τη μεγαλύτερη διάρκεια την έχει το ολόκληρο, μετά ακολουθεί το μισό, που έχει τη μισή διάρκεια απο το ολόκληρο, μετά το τέταρτο που έχει διάρκεια ίση με το ένα τέταρτο του ολοκλήρου κ.ο.κ. Έτσι φτάνουμε στη μικρότερη διάρκεια, που είναι το εξηκοστό τέταρτο και έχει διάρκεια ίση με το ένα εξηκοστό τέταρτο του ολοκλήρου.

Διαιρέσεις ολοκλήρου και υποδιαιρέσεις αυτών

1. Ένα ολόκληρο μπορούμε να το διαιρέσουμε σε μισά, σε τέταρτα, σε όγδοα, σε δέκατα έκτα, σε τριακοστά δεύτερα και σε εξηκοστά τέταρτα. Για να καταλάβουμε πιο καλά αυτές τις διαιρέσεις, παρομοιάζουμε το ολόκληρο με ένα στρογγυλό πορτοκάλι, π.χ.

image

2. Αν τώρα το πορτοκάλι το κόψουμε στη μέση όπως μας δείχνει το πιο κάτω σχήμα, θα έχουμε 2 κομμάτια απο μισό πορτοκάλι. Άρα το ολόκληρο διαιρείται σε 2 μισά.

image

3. Άν το κόψουμε στα τέσσερα θα έχουμε 4 κομμάτια και το κάθε κομμάτι το λέμε τέταρτο. Άρα το ολόκληρο διαιρείται σε 4 τέταρτα όπως μας δείχνει το πιο κάτω σχήμα.

image

4. Άν το κόψουμε στα οκτώ θα έχουμε 8 κομμάτια και το κάθε κομμάτι το λέμε όγδοο. Άρα το ολόκληρο διαιρείται σε 8 όγδοα όπως μας δείχνει το πιο κάτω σχήμα.

image

Το ανάλογο μπορεί να γίνει αν κόψουμε το πορτοκάλι σε 16, σε 32 και σε 64 κομμάτια. Δλδ το ολόκληρο διαιρείται σε 16 δέκατα έκτα, ή σε 32 τριακοστά δεύτερα ή σε 64 εξηκοστά τέταρτα. Πιο κάτω παρουσιάζουμε αναλυτικά με τι ισούται η κάθε αξία φθογγοσήμου και την κανονική τους γραφή στο πεντάγραμμο.

1. Με τι ισούται το ένα ολόκληρο

Το ολόκληρο ισούται με 2 μισά (2/2), ή με 4 τέταρτα (4/4), ή με 8 όγδοα (8/8) ή με 16 δέκατα έκτα (16/16), ή με 32 τριακοστά δεύτερα (32/32), ή με 64 εξηκοστά τέταρτα (64/64).

image

Τα όγδοα, τα δέκατα έκτα, τα τριακοστά δεύτερα και τα εξηκοστά τέταρτα, για καλή οπτική ανάγνωση και για συντομία στο γράψιμοτους, ενώνονται μεταξύ τους με γραμμές (μπάρες). Με μία γραμμή τα όγδοα, με 2 τα δέκατα έκτα, με 3 τα τριακοστά δεύτερα και με 4 τα εξηκοστά τέταρτα όπως τα βλέπουμε στο πιό πάνω σχήμα. Έχουμε περιθώριο να ενώσουμε απο δύο και πάνω.

2. Με τι ισούται το ένα μισό

Το μισό ισούται με 2 τέταρτα (2/4), ή με 4 όγδοα (4/8), ή με 8 δέκατα έκτα (8/16), ή με 16 τριακοστά δεύτερα (16/32), ή με 32 εξηκοστά τέταρτα (32/64).

image

3. Με τι ισούται το ένα τέταρτο

Το ένα τέταρτο ισούται με 2 όγδοα (2/8), ή με 4 δέκατα έκτα (4/16), ή με 8 τριακοστά δεύτερα (8/32), ή με 16 εξηκοστά τέταρτα (16/64).

image

4. Με τι ισούται το ένα όγδοο

Το ένα όγδοο ισούται με 2 δέκατα έκτα (2/16), ή με 4 τριακοστά δεύτερα (4/32), ή με 8 εξηκοστά τέταρτα (8/64).

image

5. Με τι ισούται το ένα δέκατο έκτο

Το ένα δέκατο έκτο ισούται με 2 τριακοστά δεύτερα (2/32), ή με 4 εξηκοστά τέταρτα (4/64).

image

6. Με τι ισούται το ένα τριακοστό δεύτερο

Το ένα τριακοστό δεύτερο ισούται με 2 εξηκοστά τέταρτα (2/64).

image

Με τι ισούται η αξία φθογγοσήμου (απο τη μεγαλύτερη στην αμέσως μικρότερη)

Απ’ ότι είδαμε σε όλες τις διαιρέσεις αξιών, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η μεγαλύτερη αξία ισούται με δύο της αμέσως μικρότερης.

image

Γραφή φθογγοσήμων

Οι φθόγγοι που μάθαμε, σε όποια θέση και αν γραφτούν στο πεντάγραμμο , μπορούν να πάρουν, για τον καθορισμό της διάρκειά τους, όλα τα σχήματα των φθογγοσήμων. Οι ουρές (στελέχοι) των σχημάτων μισού, τετάρτου, ογδόου, δέκατου έκτου, τριακοστού δευτέρου και εξηκοστού τετάρτου, γράγονται ως εξής:

Οι ουρές των φθογγοσήμων, που βρίσκονται από την τρίτη γραμμή του πενταγράμμου και κάτω, γράφονται προς τα πάνω και δεξιά του φθογγοσήμου. Και στα φθογγόσημα που βρίσκονται από την τρίτη γραμμή του πενταγράμμου και πάνω γράφονται προς τα κάτω και αριστερά του φθογγοσήμου, αρκεί να αποτελούν μονοφωνία. Η νότα ΣΙ στην τρίτη γραμμή του πενταγράμμου γράφεται με το στέλεχος προς τα πάνω ή προς τα κάτω

image

Όταν όμως αποτελούν συγχορδίες, διπλές φωνές, ή είναι ενωμένα τα φθογγόσημα μεταξύ τους με γραμμές (μπάρες), δεν εφαρμόζεται αυτό πιστά.

image
http://www.midipart.gr/main/index.php?page=articles&op=readArticle&id=10&title=%26%23913%3B%26%23958%3B%26%23943%3B%26%23949%3B%26%23962%3B-%26%23934%3B%26%23952%3B%26%23959%3B%26%23947%3B%26%23947%3B%26%23959%3B%26%23963%3B%26%23942%3B%26%23956%3B%26%23969%3B%26%23957%3B